mediacentrikakheti@gmail.com +995 555 52 02 34

ევროკავშირმა რეფორმების მხარდასაჭერად საქართველოს 43.95 მილიონი ევრო ჩაურიცხა

ევროკავშირმა რეფორმების მხარდასაჭერად საქართველოს 43.95 მილიონი ევრო ჩაურიცხა
ევროკავშირმა საქართველოს 43.95 მილიონი ევრო უსასყიდლო გრანტის სახით გამოუყო მიმდინარე რეფორმების მხარდასაჭერად სხვადასხვა სფეროში. ესენი: ვაჭრობისა და ბიზნესის განვითარება, პროფესიული განათლება და დასაქმება, სოფლის მეურნეობა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაცია.
ფულადი სახსრების გამოყოფა მოხდა აგრეთვე საქართველოს მართლმსაჯულების სექტორის, საჯარო მმართველობის, საჯარო ფინანსების მართვისა და რეგიონული განვითარების პოლიტიკის მხარდასაჭერად.
თითოეულ სექტორში არსებული მდგომარეობის შეფასების შედეგად, ევროკავშირმა გამოიტანა დასკვნა, რომ წინსვლა აღინიშნება შემდეგ სფეროებში:
ევროკავშირი-საქართველოს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა:
6 მილიონი ევრო ჩაირიცხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ევროკავშირთან გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელების მხარდასაჭერად და აგრეთვე ქართული ბიზნესებისთვის ევროკავშირთან ვაჭრობის პოტენციალის ათვისების ხელშესაწყობად.
დასაქმება, პროფესიული განათლება და სწავლება (EVET):
3.75 მილიონი ევრო გამოიყოფა დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და სწავლების სფეროებში რეფორმების გასაუმჯობესებლად. ეს საბიუჯეტო მხარდაჭერა ევროკავშირის უფრო ფართო დარგობრივი დახმარების ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც მიზნად ისახავს სწავლების შემდგომ სამსახურის შოვნის პროცესის გაუმჯობესებას, რათა ხალხს დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობები მიეცეს.
სოფლის მეურნეობა (ENPARD I):
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების მხარდასაჭერად, 6.5 მილიონი ევრო ჩაირიცხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რაც ENPARD-ის პირველი ფაზის ფარგლებში გამოყოფილი დახმარების ბოლო ნაწილია. ENPARD I-ის ფარგლებში ძირითადი ყურადღება ეთმობა კოოპერატივების ჩამოყალიბებას, რეგიონულ დონეზე საინფორმაციო მომსახურების გაწევას, მცირე ფერმერთა შესაძლებლობების განვითარებას და სახალხო დონეზე სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივათა წახალისებას. ENPARD I-ის ფარგლებში, დახმარება გაეწია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს “სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის” განსახორციელებლად. აგრეთვე, დახმარება გაეწია სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართულ სხვა უწყებებსაც.
კონფლიქტით დაზარალებული/იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისა და მათი მასპინძელი თემების მხარდაჭერა:
3 მილიონი ევრო ჩაირიცხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ევროკავშირის პროგრამის ბოლო ფაზის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისკენ. პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და გრანტის სახით დახმარების აღმოჩენა საკუთარი საარსებო წყაროს და დამოუკიდებელი შემოსავლის შესაქმნელად, რაც, თავის მხრივ, მასპინძელ თემებზე მათ დამოკიდებულებას შეამცირებდა. დაფინანსების ნაწილი გამოყენებულ იქნა 2015 წელს თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შემდეგ განხორციელებული აღდგენითი სამუშაოებისთვის.
მართლმსაჯულების სფეროში რეფორმების მხარდაჭერა:
ამ სფეროსთვის გამოყოფილი 5.5 მილიონი ევრო, რაც 2016 წლის მესამე კვარტალში ჩარიცხულ 3 მილიონ ევროს დაემატა, განკუთვნილია ხალხისთვის მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად და ბავშვებისთვის შესაფერისი ინსტიტუტებისა და პროცესების მხარდაჭერის გასააქტიურებლად. ამასთანავე, ევროკავშირის მხარდაჭერა მიზნად ისახავს სასამართლო დევნისა და საგამოძიებო სამსახურების მოდერნიზებას, ისევე როგორც პატიმართა და პირობით მსჯავრდებულთა სოციალური რეადაპტაციის ხელშეწყობას. ეს დახმარება აგრეთვე გამიზნულია საქართველოში მიწის ნაკვეთების სათანადო სარეგისტრაციო სისტემის შესაქმნელად.
საჯარო მმართველობის რეფორმა:
4 მილიონი ევრო ჩაირიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტში საქართველოში საჯარო მმართველობის ეფექტურობის, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად. ეს პირველი გადარიცხვაა ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია პოლიტიკის შემუშავების დახვეწა, საჯარო სექტორში პროფესიულ დამსახურებაზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის, უკეთესი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, მოქალაქეებისთვის და ბიზნესებისთვის უკეთესი მომსახურებების შეთავაზება, და აგრეთვე, ადგილობრივი მმართველობის გაუმჯობესება.
საჯარო ფინანსების პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში:
ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 6.2 მილიონი ევრო საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში რეფორმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. უფრო კონკრეტულად, ამ ჩარიცხვის მიზანია გააუმჯობესოს პოლიტიკაზე დაფუძნებული ბიუჯეტირება, ფისკალური მმართველობა, მთავრობის ანგარიშვალდებულება, საჯარო შიდა ფინანსური კონტროლი და აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატი და მუშაობის ხარისხი, ისევე როგორც ბიუჯეტის ზედამხედველობა და კომუნიკაცია.
საქართველოში რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელების მხარდაჭერა:
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხული 9 მილიონი ევრო განკუთვნილია რეგიონული გათანაბრების, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე პოლიტიკის ჩარჩოს გაძლიერების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის აღსრულების, მართვის უკეთესი შესაძლებლობების და საინფორმაციო სისტემების მხარდასაჭერად.
ზოგადი ინფორმაცია:
საბიუჯეტო დახმარება ის ინსტრუმენტია, რომლითაც ევროკავშირი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობს. იგი მოიცავს პარტნიორი ქვეყნის ბიუჯეტში პირდაპირ ფინანსურ გადარიცხვას, რაც გარკვეულწილად პირობითია და გულისხმობს, რომ პარტნიორი ქვეყნის მთავრობამ უნდა აჩვენოს წინსვლა შესაბამის სფეროში პოლიტიკური დიალოგის, შესრულებული სამუშაოს შეფასების და შესაძლებლობების განვითარების კუთხით.
ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა დამოკიდებულია უწყვეტ დამაკმაყოფილებელ მაჩვენებლებზე მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების, საჯარო ფინანსების მართვისა და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის სფეროებში. იგი პირდაპირ კავშირშია აღებული ვალდებულებების შესრულებასთან – მომდევნო ტრანშის ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ დასახული შედეგები მიღწეულია – მაგალითად, როდესაც მიიღწევა მიზნები მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებაში, განათლებაში, საჯარო ფინანსების მართვაში და ა.შ. თუ ევროკომისია ჩათვლის, რომ დასახული მიზნებიდან რომელიმეს შესრულება არადამაკმაყოფილებელია, ჩარიცხავს მხოლოდ მთლიანი ტრანშის ნაწილს, სანამ შესაფერისი დამაჯერებელი ზომები არ იქნება მიღებული.
ამ გზით ხდება პარტნიორი ქვეყნების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა განვითარების პოლიტიკის და რეფორმების შემუშავებაში, ისევე როგორც ყურადღების გამახვილება განუვითარებლობის წყაროზე და არა სიმპტომებზე.
ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერის დაახლოებით 30% მეზობელი ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაა განკუთვნილი. საქართველოსთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო მხარდაჭერა კონკრეტული სექტორების უფრო ფართო ხელშეწყობის ნაწილია და ემატება ცალკეული პროექტებისთვის გამოყოფილ გრანტებს, როგორიცაა, მაგალითად, გრანტები და ტექნიკური დახმარება კოოპერატივებისთვის ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში.